Bộ bài giảng in 3D tổng hợp Ultimaker Core sẽ hỗ trợ các giảng viên và học sinh trong hoạt động thiết kế in 3D và sử dụng máy in 3D Ultimaker.

Bộ bài giảng đầu tiên này – xuất bản theo Giấy phép Quốc tế Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, đã có thể phân phối ngay và sử dụng cho các lớp học của hệ giáo dục Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á – là Ultimaker Core Lessons: STEAM Set. STEAM Set bao gồm tám bài học dựa trên những phản hồi và hướng dẫn từ các nhà đào tạo STEAM tại Châu Âu, Mỹ và Châu Á.

Dù là các giảng viên giảng dạy cho bậc tiểu học, THCS, K12, hệ đại học hay vừa học vừa làm thì việc tích hợp in 3D vào trong giảng dạy thực tiễn bằng bộ bài giảng Ultimaker Core STEAM Set sẽ giúp họ đáp ứng các mục tiêu đào tạo như:

  • Khuyến khích học sinh có trách nhiệm hơn với kết quả học tập cũng như hỗ trợ khám phá năng lực cá nhân trong quá trình theo đuổi mục tiêu học tập.
  • Tích cực cung cấp các phương tiện, phương pháp hỗ trợ học tập như “Tư duy và kỹ thuật thiết kế”.
  • Tạo ra các cơ hội học tập theo nhóm (cooperative learning).
  • Xây dựng khả năng phục hồi bằng cách tận dụng các công nghệ tạo mẫu nhanh và các kỹ thuật kiểm test/thử/kiểm tra.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua các tài liệu tham khảo và những buổi chia sẻ kiến thức.

Link đến các bài giảng:

Bài giảng 1 – Coin Traps
Bài giảng 2 – Pill Box
Bài giảng 3 – Flashlight
Bài giảng 4 – Potato Head Challenge
Bài giảng 5 – Sphericons
Bài giảng 6 – Creative Type
Bài giảng 7 – Penny Whistles
Bài giảng 8 – Tessellations

Tổng quát nội dung của các bài giảng:

Mục đích của bài giảng12345678
Tao ra mô hình kỹ thuật số
Thiết kế và đo độ chính xác
Hướng dẫn căn viền objects
Hiểu và thực hiện các thuật toán đúng/sai true/false
Chuẩn bị mô hình số 3D
Sửa đổi print job với Cura plugins
Thử nghiệm, nghiên cứu vấn đề và nghĩ ra giải pháp
Tạo mô hình 3D từ thiết kế 2D
Hiểu về hình học, không gian
Hiểu và kết hợp các bộ phận / thành phần với nhau