Thời lượng: 5-6 tuần
Trình độ: Trung cấp/Trung học phổ thông
Các nguồn: Tinkercad

Mục tiêu:

  • Học sinh sẽ tìm hiểu về lịch sử và các khái niệm của trò chơi cờ vua.
  • Học sinh sẽ học về từ vựng và các quy tắc của cờ vua.
  • Học sinh sẽ đánh giá và chọn một nền văn hóa hoặc xã hội để thiết kế tác phẩm của mình. (Ví dụ: nếu chọn Đế chế La Mã, Hoàng đế sẽ là quân cờ Vua trên bàn cờ thông thường.)
  • Học sinh sẽ học và hiểu được các nền văn hóa và các tầng lớp xã hội được phân cấp như thế nào.

Nghiên cứu nền tảng:

  • Video trên YouTube: Các bài học vỡ lòng về Cờ vua.
    Sự kì ảo của cờ vua (Video này giải thích các quân cờ và cách chúng di chuyển trên bàn cờ).
  • Video trên YouTube: Lịch sử cờ vua (Video này giải thích lịch sử của trò chơi cờ vua)
  • Video trên YouTube: Giấy lót đĩa bằng cách đan giấy
  • Video trên YouTube: Có gì trên vỏ hộp trò chơi của bạn!?

Nguồn lưu trữ: